Ye Xuan Qing 葉炫清 – Jiu Zhang Ji 九張機 Lyrics 歌詞 with Pinyin

Ye Xuan Qing 葉炫清 – Jiu Zhang Ji 九張機 (The Eternal Love) Lyrics 歌詞 with Pinyin

Singer: Ye Xuan Qing 葉炫清
Album: Jiu Zhang Ji 九張機
Title: Jiu Zhang Ji 九張機
English Title: The Eternal Love

光陰如梭 一梭才去一梭痴
Guāngyīn rú suō yī suō cái qù yī suō chī
情絲百轉 絲絲纏亂猶不知
qíng sī bǎi zhuǎn sī sī chán luàn yóu bùzhī
織一段 錦繡紋飾 並連理雙枝
zhī yīduàn jǐnxiù wénshì bìng liánlǐ shuāng zhī
難寄託 這相思
nán jìtuō zhè xiāngsī

兜兜轉轉 朝花夕拾卻已遲
dōudou zhuǎn zhuǎn cháo huā xī shí què yǐ chí
尋尋覓覓 醉生夢死又一世
xún xúnmì mì zuìshēngmèngsǐ yòu yīshì
還記得 前生盟誓 欲言竟無詞
hái jìdé qián shēng méngshì yù yán jìng wú cí
恨對面 不相識
hèn duìmiàn bù xiāngshí

我願化作 望斷天涯 那一方青石
wǒ yuàn huà zuò wàng duàn tiānyá nà yīfāng qīngshí
篆刻心頭 是你的名字
zhuànkè xīntóu shì nǐ de míngzì
輪迴彩蝶 化繭自縛 織就春蠶絲
lúnhuí cǎi dié huà jiǎn zìfù zhī jiù chūn cánsī
剪不斷 共纏綿 生生世世
jiǎn bùduàn gòng chánmián shēngshēngshìshì

兜兜轉轉 朝花夕拾卻已遲
dōudou zhuǎn zhuǎn cháo huā xī shí què yǐ chí
尋尋覓覓 醉生夢死又一世
xún xúnmì mì zuìshēngmèngsǐ yòu yīshì
還記得 前生盟誓 欲言竟無詞
hái jìdé qián shēng méngshì yù yán jìng wú cí
恨對面 不相識
hèn duìmiàn bù xiāngshí

我願化作 望斷天涯 那一方青石
wǒ yuàn huà zuò wàng duàn tiānyá nà yīfāng qīngshí
篆刻心頭 是你的名字
zhuànkè xīntóu shì nǐ de míngzì
輪迴彩蝶 化繭自縛 織就春蠶絲
lúnhuí cǎi dié huà jiǎn zìfù zhī jiù chūn cánsī
剪不斷 共纏綿 生生世世
jiǎn bùduàn gòng chánmián shēngshēngshìshì

我願化作 望斷天涯 那一方青石
wǒ yuàn huà zuò wàng duàn tiānyá nà yīfāng qīngshí
篆刻心頭 是你的名字
zhuànkè xīntóu shì nǐ de míngzì
輪迴彩蝶 化繭自縛 織就春蠶絲
lúnhuí cǎi dié huà jiǎn zìfù zhī jiù chūn cánsī
剪不斷 共纏綿 生生世世
jiǎn bùduàn gòng chánmián shēngshēngshìshì

剪不斷 共纏綿 生生世世
jiǎn bùduàn gòng chánmián shēngshēngshìshì

Loading...